Psykoterapiajonot voidaan purkaa

Psykoterapiajonot voidaan purkaa

Suomessa, kuten monissa muissakin maailman maissa, on havahduttu siihen, että psyykkiset ongelmat ovat väestössä erittäin yleisiä. Mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut nopeasti samalla kun avun hakemiseen aiemmin liittynyt leimautumisen pelko on vähentynyt.

Kasvaneen kysynnän myötä psykoterapiapalvelut ovat pahasti ruuhkautuneet. Terapeutteja on vaikea löytää ja nekin, jotka onnistuvat löytämään itselleen terapeutin, joutuvat usein odottamaan terapiaan pääsyä kuukausien ajan. Ongelma on kansainvälinen. Muissakin länsimaissa keskustellaan kiivaasti psykoterapiapalvelujen riittämättömyydestä ja keinoista ongelman ratkaisemiseksi. Suomessa ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa psykoterapian lisäresursointia, matalan kynnyksen lyhytterapiaa ja viimeksi hoitotakuuta.

Ongelmaan on kuitenkin olemassa toinenkin ratkaisu. Siitä käytetään kansainvälisessä kirjallisuudessa nimitystä ”Single Session Therapy” ja ”Walk-in Clinic”. Suomenkielisiä vastineita ovat muun muassa ”kertaterapia” ja ”käynti kerrallaan terapia”. Käytän siitä tässä termiä ”psykoterapeuttinen konsultaatio”.

Psykoterapeuttisen konsultaation käsite juontaa juurensa 30 vuoden taakse, jolloin USA:ssa terveyspalveluyritys Kaiser Permanentessa kiinnitettiin huomiota siihen, että merkittävä osa psykoterapiaan ohjatuista asiakkaista oli käynyt terapeutin luona vain yhden tai pari kertaa ja jättänyt sitten hoidon kesken. Kun tutkijat haastattelivat näitä hoidon heti alkuunsa keskeyttäneitä asiakkaita, kävi ilmi, että suuri osa heistä oli ollut niin tyytyväisiä saamaansa apuun, ettei kokenut tarvitsevansa enempää käyntejä. Ensimmäinen ilmiötä käsittelevä kirja (Single Session Therapy) ilmestyi vuonna 1990.

Siitä lähtien psykoterapeuttista kertakonsultaatiota on tutkittu laajasti. Eri puolilla maailmaa tehdyissä tutkimuksissa on voitu vahvistaa, että valtaosa psykoterapiaan ohjatuista asiakkaista käy terapeutin vastaanotolla vain yhden tai pari kertaa ja suuri osa näistä ”varhaisista keskeyttäjistä” kokee saaneensa tapaamisista riittävän avun.

Single Session Therapy -tutkimus on johtanut uudenlaisen matalan kynnyksen palvelumuodon kehittymiseen, jossa tavoitteena on auttaa asiakkaita omia ja lähiympäristössään olevia voimavaroja apuna käyttäen löytämään käytännöllisiä ratkaisuja käsillä olevaan ongelmaan yhden tai parin tapaamisen avulla.

Kyseessä ei ole uusi psykoterapiamenetelmä, vaan olemassa olevia psykoterapiamenetelmiä hyödyntävä matalan kynnyksen palvelumuoto, jonka avulla voidaan tarjota pikaista apua psykoterapiapalveluja tarvitseville kansalaisille ja siten lisätä merkittävästi psykoterapiapalvelujen saatavuutta.

Psykoterapeuttisen kertakonsultaation toteuttaminen edellyttää erityisosaamista, mutta ammattitaitoiset psykoterapeutit oppivat tämän ajattelu- ja lähestymistavan suhteellisen lyhyellä täydennyskoulutuksella. Palvelun liittäminen muiden palvelujen rinnalle kiinteäksi osaksi julkista palveluvalikoimaa ratkaisisi monta ongelmaa. Se varmistaisi kansalaisten oikea-aikaisen avunsaannin, purkaisi jonot ja parantaisi samalla asiakkaiden tietoturvaa, sillä kertaluontoisessa konsultaatiossa asiakkaille ei aseteta diagnoosia ja terapeutti voi sopia asiakkaiden kanssa siitä, mitä informaatiota tietojärjestelmään kirjataan ja mitä jätetään kirjaamatta.

Ben Furman
Psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti

Kirjoitus on ilmestynyt Helsingin Sanomien yleisönosastolla 13.11.2020

Kertaterapiaan voit tutustua Ben Furmanin ja Tapani Aholan johdolla myös maaliskuussa järjestettävässä kaksipäiväisessä koulutuksessamme.