Coach koulutusohjelma

Sertifioitu ratkaisukeskeinen coach-koulutus, 40 op

Lyhytterapiainstituutti jatkaa suosittua koulutussarjaa. 40 opintopisteen laajuinen ratkaisukeskeinen coach-koulutus noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason osaamisvaatimuksia (Advanced Solution-Focused Practitioner of Coaching). Iastin sertifiointi merkitään suoraan koulutustodistukseen. Lisäksi koulutuksesta valmistuneet rekisteröidään Lti:n sertifioitujen, ratkaisukeskeisten coachien listalle.

Ratkaisukeskeinen coaching on minimalistinen ja pragmaattinen teoria myönteisen muutoksen aikaansaamisesta. Se vahvistaa asiakkaiden toiveikkuutta ja uskoa onnistumiseen ja varmistaa hyvän yhteistyön eri osapuolten välillä. Työskentelytapana ratkaisukeskeinen coaching lisää ja vahvistaa ongelmanratkontataitoja, nopeuttaa päätöksentekoa ja on ajankäytöltään tehokasta. Erityisen tehokasta siitä tekee, että sen tulokset ovat mitattavissa, se vaikuttaa voimaannuttavasti valmennettaviin ja coaching-prosessin aikana saavutetut taidot ovat siirrettävissä muille elämän osa-alueille.

Tämä koulutusohjelma ohjaa ratkaisukeskeisten ohjaus- ja konsultointikäytänteiden äärelle ja antaa valmiudet hyödyntää opittuja työskentelymenetelmiä niin henkilökohtaisessa valmennuksessa kuin yhteisöjen kehittämistyössä ja ongelmien ratkaisemisessa.

Koulutus koostuu kahdeksasta jaksosta

Jakso 1. Ratkaisukeskeisen coachingin perusteet ja haastattelukäytänteet

Aloitusjakso esittelee ratkaisukeskeisen coachingin perusteet ja keskeiset työtavat. Coaching on kokemukselliseen oppimiseen nojaava ohjausmenetelmä. Opetuksessa hyödynnetään coachingin harjoittelua vertaisryhmissä ja demonstraatioiden kautta.

Jakso 2. Terapeuttinen coaching

Jaksossa perehdytään ratkaisukeskeiseen, terapeuttiseen työskentelyotteeseen ja kysymystyyppeihin. Tutustutaan siihen miten asiakkaita autetaan selviytymään vaikeissa elämäntilanteissa, lisäämään itsetuntemustaan tai saavuttamaan heille tärkeitä päämääriä ja tavoitteita.

Jakso 3. Ratkaisukeskeinen coaching (työ)yhteisöjen ja ryhmien kehittämisessä

Jaksossa sovelletaan ratkaisukeskeistä näkökulmaa (työ)yhteisöjen ja ryhmien toimintakulttuurin kehittämiseen. Keskiössä on voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ja toisaalta (työ)yhteisön ratkaisukeskeinen kehittäminen. Erityisesti perehdytään kommunikaation tarkasteluun ja siinä korjaavan ja vahvistavan palautteen merkitykseen osana kehittämisprosessia.

Jakso 4. Kansainvälisten asiantuntijoiden seminaarit

Jakso toteutetaan kahdessa osassa. Kumpikin osa on kaksipäiväinen seminaari, jonka opettajana toimii ratkaisukeskeisen työskentelytavan kansainvälinen asiantuntija. Kansainväliset seminaaripäivät tutustuttavat ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työn eri sovelluksiin ympäri maailmaa. Seminaaripäivät pidetään muun koulutuksen tapaan Helsingissä.

Jakso 5. Yksilöiden ja yhteisöjen henkinen hyvinvointi

Jakso käsittelee henkisen (työ)hyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä yhteisöjen menestystekijänä. Jaksossa opiskellaan, miten ratkaisukeskeiset työskentelymenetelmät tukevat työuupumuksesta selviytymistä ja palauttavat hyvän työvireen. Erityistarkastelussa on, mistä työpaikan hyvä ilmapiiri koostuu ja miten se voidaan tehdä.

Jakso 6. Ratkaisukeskeinen konfliktinsovittelu

Jaksossa perehdytään vaikuttavaan, kustannustehokkaaseen sovittelumenetelmään, joka poikkeaa perinteisistä toimintatavoista. Sovitteluun tutustutaan yksityiskohtaisesti tarkastellen sen eri sovelluskäytäntöjä. Ratkaisukeskeistä sovittelua voidaan hyödyntää mm. avioerojen ja huoltajuuskiistojen selvittelyssä, työpaikkakonflikteissa, naapureiden sovittelutilanteissa sekä osana rikosten seuraamusjärjestelmää.

Jakso 7. Ratkaisukeskeinen johtaminen

Jaksossa perehdytään ratkaisukeskeisen ajattelutavan soveltamiseen esimiestyössä ja johtamisessa. Tutustutaan siihen, miten ratkaisukeskeiset työskentelytavat soveltuvat organisaation toiminnan ohjaamiseen kuten linjajohtamiseen, tiimipalavereihin, tulos- ja kehityskeskusteluihin, työilmapiiritutkimusten purkamiseen ja koulutus- ja työnohjauskäytänteiden rakentamiseen.

Jakso 8. Ratkaisukeskeisen koulutusohjelman päättötyöseminaari

Jaksossa opiskelijat todentavat osaamistaan. Jokainen esittelee hoitamansa asiakastapauksen. Tapauskuvausten liitteenä tulee olla reflektiivinen analyysi omasta ratkaisukeskeisestä työskentelystä esitellyssä tapauksessa.


Laajuus
Koulutus kestää 15 kuukautta ja on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 11. Lisäksi koulutukseen kuuluu pienryhmätyöskentelyä, ennakko- ja välitehtäviä, omatoimista työmenetelmien harjoittelua (100 x 45 min), kirjallisuuteen tutustumista suomen ja englannin kielellä sekä työskentelyä oppimisalustalla. Koulutusohjelma sisältää henkilökohtaista itsetuntemusta lisäävän coaching -ohjelman sekä asiakastyön työnohjauksen osana koulutuspäiviä.

Hinta
4 200 € (hinta sisältää ALV 24 %), maksetaan 7-8 erässä.

Koulutuspaikka
Lyhytterapiainstituutti Oy, Haapalahdenkatu 1, 00300 Helsinki

Kouluttajat
Koulutusohjelman kouluttajilla on vaativan erityistason ratkaisukeskeinen koulutus ja he toimivat kaikki koulutustyönsä ohessa työnohjaajina, psykoterapeutteina ja valmentajina. Koulutuksen vastuukouluttajana toimii Maiju Ahola. Muina kouluttajina toimivat muun muassa Timo Lounio ja Tapani Ahola sekä seminaaripäivissä alan kansainvälisesti tunnetut opettajat.

Ajankohta
Seuraava Coach -koulutusryhmä Helsingissä aloittaa syksyllä 2021.

Hakeminen
Haku syksyn 2021 Coach -koulutusryhmään alkaa kesällä 2021.

Mikäli haluat, että muistutamme sinua sähköpostitse haun alkamisesta, voit täyttää alla olevan yhteystietolomakkeen.

Lisätietoja
Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi/en, puh. 09 436 2556

Olen kiinnostunut coach -koulutuksesta

Coach -koulutusta myös Lahdessa

Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin kanssa Sertifioidun ratkaisukeskeisen coach -koulutuksen, 40 op.